Uvjeti iznajmljivanja

III. UVJETI NAJMA BICIKLA

Članak 3.
Bicikl može koristiti svaka fizička osoba, starija od 18 godina, koja posjeduje važeću osobnu iskaznicu i koja je sklopila ugovor o najmu električnog bicikla. Za maloljetne osobe ugovor o najmu odobrava njihov zakonski zastupnik.

IV. PRIJAVA KORISNIKA

Članak 4.
Fizička osoba može se prijaviti za korištenje električnog bicikla. Nakon prihvaćene prijave, Korisnik može sklopiti ugovor o najmu električnog bicikla s najmodavcem Pedelec d.o.o., ukoliko su za to ispunjeni uvjeti iz članka 3. ovih Općih uvjeta. Potpisom ugovora o najmu električnog bicikla, Korisnik prihvaća ove Opće uvjete, te potvrđuje da je s njima upoznat prije sklapanje ugovora o najmu električnog bicikla, te je suglasan za njihovu primjenu zajedno s Ugovorom o najmu električnog bicikla. Fizička osoba koristi električni bicikl na temelju potpisanog ugovora o najmu električnog bicikla.

V. ZASNIVANJE NAJMA I POČETAK KORIŠTENJA BICIKLA

Članak 5.
Pedelec d.o.o. će prilikom sklapanja ugovora o najmu električnog bicikla od Korisnika uzimati sljedeće podatke: ime i prezime, broj lične karte, adresu (ulica i kućni broj), naselje, poštanski broj, broj mobitela. Prikupljene podatke o Korisniku, Pedelec d.o.o. smije koristiti isključivo za potrebe Pedelec d.o.o. i Korisnika, uređene ovim Općim uvjetima i sklopljenim Ugovorom o najmu električnog bicikla. Pedelec d.o.o. ima pravo predati podatke o adresi Korisnika nadležnim tijelima ukoliko ista podnesu dokaz da je prema Korisniku pokrenut postupak zbog počinjenja kaznenog djela ili prekršaja.

Članak 6.
Početak korištenja električnog bicikla je trenutak kada Korisnik na temelju sklopljenog ugovora o najmu električnog bicikla izvrši uplatu ugovorom predviđenog trajanja najma električnog bicikla sukladno važećem cijeniku Pedelec d.o.o., te preuzme električni bicikl u najam. U slučaju prekoračenja ugovorenog predviđenog trajanja najma električnog bicikla iz opravdanih razloga (zastoj vlaka na pružnom prijelazu, kvar električnog bicikla bez krivnje Korisnika i slično) koji se objektivno mogu utvrditi, prekoračenje se neće naplatiti Korisniku. Prekoračenje ugovorenog trajanja najma električnog bicikla, osim u slučaju iz prethodnog stavka, naplaćuje se sukladno važećem Cjeniku.

VI. OGRANIČENJA NAJMA I KORIŠTENJA BICIKLA

Članak 7.
Korisnik ima pravo unajmiti samo jedan bicikl. Broj puta koliko Korisnik može unajmiti električni bicikl tijekom 1 (jednog) dana nije ograničen.

VII. UVJETI KORIŠTENJA BICIKLA

Članak 8.
Posuđeni električni bicikla dozvoljeno je koristiti samo za vlastiti prijevoz unutar Grada Sarajeva. Naknada za korištenje električnog bicikla naplaćuje se sukladno važećem cijeniku najmodavca koji je sastavni dio ovih općih uvjeta. Korisnik je osobno odgovoran za poštivanje prometnih pravila i zakona o sigurnosti prometa na cestama. Korisnik mora voziti bicikla sa obje ruke koje prilikom voženje moraju biti na upravljaču. Ako se Korisnik kreće cestom bez staza ili traka za kretanje biciklista, dužan je kretati se uz desni rub kolnika u smjeru kretanja. Kolnik se prelazi na biciklu samo na obilježenom pješačkom prijelazu, uz uvjeta da se prethodno provjeri je li to sigurno. Na obilježenom pješačkom prijelazu prilikom prelaska, ne smije se voziti na biciklu. U grupi je uvijek potrebno voziti bicikl jedan iza drugoga odnosno u koloni. Korisniku nije dopušteno izvoditi bilo kakve preinake ili promjene na biciklima. Svim korisnicima se preporuča nošenje zaštitne kacige, a svi vozači električnih bicikala mlađi od 16 godina obvezni su za vrijeme vožnje nositi zaštitnu kacigu. Korisniku je zabranjeno davanje električnog bicikla u podposudbu, iznajmljivati ga ili ga davati na korištenje trećim fizičkim ili pravnim osobama. Prije korištenja električnog bicikla, Korisnik je dužan provjeriti da li je bicikl ispravan, odnosno je li u voznom stavnju (ispravnost pedala i lanca, ispravnost upravljača, guma, kočnica, svjetala i sve drugo što bi moglo utjecati na sigurnost vožnje biciklom). Eventualni kvar na biciklu kojeg je Korisnik iznajmio, a primijeti ga prilikom korištenja bicikla, dužan je bez odgode prijaviti osobi najmodavca. Tom prilikom Pedelec d.o.o. će dati Korisniku drugi, ispravan bicikl na korištenje, ukoliko ga ima na raspolaganju.

Članak 9.
Iznajmljeni električni bicikl nije dopušteno koristiti:
a) osobama mlađim od 18 godina (osim u pratnji punoljetne osobe koja je unajmila bicikl, u kojem slučaju punoljetna osoba odgovara za maloljetnu osobu)
b) za prijevoz drugih osoba osim vozača (iz sigurnosnih razloga osobito djece)
c) za prijevoz izvan granica Grada Sarajeva
d) za prijevoz zapaljivih tvari, eksploziva, otrovnog ili opasnog materijala
e) za sudjelovanje na biciklističkim utrkama ili događajima na kojima se testiraju bicikli
f) prilikom jakog vjetra ili lošeg vremena
g) pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava.

VIII. PARKIRANJE IZNAJMLJENOG BICIKLA

Članak 10.
Korisnik se obvezuje da će poštivati prometna pravila prilikom parkiranja, te paziti da parkirani električni bicikl na utječe na sigurnost drugih u prometu.

Zabranjeno je parkirati iznajmljeni električni bicikl:
a) na semaforu
b) na prometnim znakovima
c) na pješačkom prijelazu
d) na pješačkim prolazima užim od 1,50 metara
e) na prostoru izlaza za slučaj opasnosti
f) na način da električni bicikl prekriva nečije oglasne površine/prostor za oglašavanje
g) u kućama, dvorištima ili vozilima.

IX. DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI KORISNIKA

Članak 11.
Odgovornost Korisnika za bicikl počinje od trenutka preuzimanja bicikla.

Članak 12.
Korisnik koristi iznajmljeni električni bicikla na vlastitu odgovornost. Korisnik preuzima potpunu odgovornost za štete na biciklu i s biciklom, koje su nastale njegovom krivnjom. To se odnosi i na štete prema trećim osobama.

Članak 13.
Korisnik odgovara za štete nastale grubom nepažnjom ili neodgovornošću, kao i krađom, odnosno štete nastale ponašanjem koje je suprotno ovim Općim uvjetima, nemarnim odnosom prema biciklu, te ostavljanjem istog na zabranjenim mjestima iz članka 10. Općih uvjeta. Korisnik je odgovoran i za svu dodatnu štetu i troškove koji mogu nastati u slučaju da ne surađuje s Povjerenstvom prilikom utvrđivanja štete i/ili potrage za počiniteljem krađe bicikla ili štete na biciklu.

Članak 14.
Ukoliko tijekom trajanja najma električnog bicikla, isti bude ukraden, Korisnik mora u najkraćem mogućem roku o krađi obavijestiti vlasnika/iznajmljivača (broj telefona: +387 61 214 959) ili najbližu Policijsku stanicu (broj telefona: 122).

X. DUŽNOST I ODGOVORNOST IZNAJMLJIVAČA BICIKLA

Članak 15.
Pedelec d.o.o. jamči da su svi električni bicikli, koji se sastavljaju na raspolaganje za iznajmljivanje, u voznom stanju, ali ne isključuje mogućnost kvarova koji nastanu njihovom redovitom uporabom.

Članak 16.
Pedelec d.o.o. ne odgovara za osobne stvari koje Korisnik prevozi na biciklu. Pedelec d.o.o. ne odgovara za štete koje Korisnik pretrpi u slučaju da električni bicikl ne koristi na način propisan Općim uvjetima i ugovorom o najmu električnog bicikla.

Članak 17.
U slučaju krađe električnog bicikla, Pedelec d.o.o. je dužan od nadležnih tijela zatražiti broj predmeta pod kojim se vodi prijava krađe, te formirati spis o ukradenom biciklu, u kojem se moraju nalaziti sljedeći dokumenti:

a) kartica vrijednosti bicikla u poslovnim knjigama vlasnika bicikla
b) ugovor s Korisnikom kojem je bicikl ukraden za vrijeme korištenja bicikla
c) zapisnik Povjerenstva o okolnostima pod kojima je ukraden bicikl
d) prijava nadležnim tijelima krađe bicikla.

Članak 18.
Pedelec d.o.o. je odgovoran za sprječavanje neovlaštene upotrebe podataka Korisnika od strane trećih osoba. Podaci Korisnika, koje je dao Pedelec d.o.o. prilikom zasnivanja ugovornog odnosa temeljem Općih uvjeta i ugovora, smiju se koristiti isključivo u svrhu određenu ovim Općim uvjetima, a u protivnom Pedelec d.o.o. odgovara Korisniku za neovlašteno korištenje osobnih podataka. U slučaju da Korisnik primijeti da su njegovi podaci zloupotrebljavani, dužan je o tome odmah obavijestiti Pedelec d.o.o., koji je obvezan provjeriti navedeni prigovor Korisnika, ispitati njegove navode, te ga o nalazu obavijestit, a eventualne zlouporabe podataka sankcionirati sukladno vlastitim aktima.

XI. OBAVIJEŠTAVANJE U SLUČAJU NEZGODE

Članak 19.
U slučaju prometne nezgode, Korisnik je dužan nezgodu odmah prijaviti Pedelec d.o.o. (broj telefona: +387 61 214 959) ili najbližu Policijsku stanicu (broj telefona: 122). Ukoliko Korisnik ne izvrši prijavu nezgode, bit će odgovoran najmodavcu za svu štetu na biciklu koja je prouzročena uslijed prometne nezgode.

XII. ZAVRŠETAK KORIŠTENJA I VAĆANJE BICIKLA

Članak 20.
Završetkom korištenja bicikala smatrat će se trenutak kada je Korisnik vrati električni bicikl u ispravnom stanju iznajmljivaču/vlasniku, a odgovorna osoba Pedelec d.o.o. je isti zaprimila u ispravnom stanju.

Članak 21.
Ukoliko Korisnik ne vrati električni bicikl ni nakon isteka roka od 24 sata od trenutka sklapanja ugovora u najmu bicikla, Korisniku će biti izdana zabrana korištenja električnog bicikla u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

XIII. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 22.
Pedelec d.o.o. jamči tajnost osobnih podataka koje mu je Korisnik na bilo koji način učinio dostupnima, po čime se podrazumijevaju: ime i prezime, broj lične karte, adresa i broj mobitela. Navedene podatke Pedelec d.o.o. nikome neće učiniti dostupnima, osim po nalogu suda, državnog odvjetništva, redarstvenih tijela ili u izvršavanju drugih zakonskih obveza. Takove podatke će Pedelec d.o.o. koristiti isključivo za potrebe ovim Općih uvjeta i ugovornog odnosa s Korisnikom, a nakon prestanka ugovornog odnosa, ti podaci više neće biti korišteni. Zaštita osobnih podataka temelji se na Zakonu o zaštiti osobnih podataka i ostalim podzakonskim aktima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

XIV. RASKID UGOVORA

Članak 23.
Obje ugovorne strane mogu raskinuti ugovor o najmu električnog bicikla u bilo kojem trenutku, pisanom obavijesti drugoj ugovornoj strani.

XV. ZAVRŠE ODREDBE

Članak 24.
Za sve eventualne sporove o korištenju električnog bicikla nadležan je sud prema mjestu sjedišta Pedelec d.o.o.. Za sve što nije uređeno ovim Općim uvjetima, primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o obveznim odnosima.

Članak 25.
Ovi Opći uvjeti biti će dostupni u poslovnim prostorijama Pedelec d.o.o., Brčanska 17, 71000 Sarajevo, te internetskoj stranici www.ebikesarajevo.com. U slučaju potrebe za informacijama o korištenju električnih bicikala, Pedelec d.o.o. je dostupan putem e-mail adrese: info@ebikesarajevo.com, telefon: +387 61 214 959.

Članak 26.
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja. Sastavni dio ovih Općih uvjeta je Cjenik korištenja električnih bicikala.

Načini plaćanja i dostava